Artikel 1 - Webshop

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Terrorshop (“wij”).

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Door het gebruik van de internetsites van Terrorshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Wij zijn bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de consument.

1.6. Wij zijn voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.7. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.8. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Artikel 2 - De overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

2.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

2.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

2.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het u kost.

2.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

2.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 3 - De prijs

3.1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen op onze webshop altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

3.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

3.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

3.4 Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd in welke omstandigheden we niet zullen worden verplicht om de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren of helemaal niet te leveren. We zullen (naar onze keuze) ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen of wij doen redelijke inspanningen om contact met u op te nemen en vragen of u verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs). Als we niet in staat zijn om contact met u te krijgen of als u niet wilt verder gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds hebt betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan onze vermelde prijs, kunnen we (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

 3.5. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 4 – Ruilen en herroepingsrecht

4.1. U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Kleding of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen veertien (14) dagen na de aankoop. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Alleen wanneer het product in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd kan er na overleg met ons aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en eventuele verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. U krijgt de mogelijkheid een ander product van dezelfde prijsklasse uit te kiezen. Indien er geen vergelijkbaar product geleverd kan worden, krijgt u uw geld terug.

4.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

4.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument.

4.5 Indien u van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan dragen wij binnen 30 dagen zorg voor een vervangend product of bij het niet kunnen leveren daarvan, terugbetaling van het door u betaalde bedrag aan Terrorshop. Indien de volledige bestelling word geretourneerd ontvangt u het door u betaalde bedrag inclusief verzendkosten retour. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd word enkel dat deel van het door u betaalde bedrag exclusief verzendkosten geretourneerd. De verzendkosten voor het retourneren worden in alle gevallen door u betaald.

Artikel 5 – Garantie en aansprakelijkheid

5.1.  Voor de geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Wij vervullen gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

5.2. Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan u of anderen, tenzij er aan onze kant sprake is van opzet of grove schuld. Wij houden geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.3. Indien wij om welke reden dan ook gehouden zijn enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

5.5 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden verplichtingen jegens u na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Newsletter

The first to find out about our latest developments?
Subscribe to our newsletter
Subscribe

Shopping cart

No items in shopping cart.
© 2017 - 2021 Terrorshop.eu | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore